Toepasselijkheid van de voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes afkomstig van Den Hartog BV ( hierna te noemen Den Hartog), alsmede op alle overeenkomsten tussen Den Hartog BV en opdrachtgever.

Levering:
Onze prijzen zijn alle gebaseerd op rechtstreekse leveringen aan instellingen. Veel meubilair maken wij voor u op maat. De levertijd is 6 tot 8 weken tenzij anders overeengekomen.

Prijzen:
Alle prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.

Betaling:
Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overschrijving op onze bankrekening NL83 ABNA 0579 3546 52 ten name van Den Hartog te Dronten. Bij overschrijding van de betalingstermijn rekenen wij minimaal de wettelijke rente plus 2% rente. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Den Hartog BV. Voor niet- eindgebruikers (tussenhandel, aannemers en dealers) gelden aangepaste betalingsvoorwaarden. 30% bij opdracht, 50% 3 dagen voor levering, 20% 14 dagen na levering. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Den Hartog BV steeds gerechtigd rente, in rekening te brengen ten bedrage van twee procent boven de wettelijke (handels) rente. Indien betaling achterwege blijft is Den Hartog BV gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Den Hartog BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden; vorenbedoelde kosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 160,00

Eigendom:
Geleverd wordt onder eigendomsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de goederen eigendom blijven van Den Hartog BV, tot volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

Emballage:
Tenzij ons door de transporteur in rekening gebracht, wordt verpakking niet meegerekend.

Reclames:
De koper dient, wanneer bij aflevering van een zending een beschadiging wordt geconstateerd ofwel deze zending te weigeren, ofwel meteen de schade te melden bij de vervoerder die de goederen heeft afgeleverd. Mocht het aantal colli niet overeenstemmen met hetgeen op de vrachtbrief is vermeld, dan is het van belang uitsluitend te tekenen voor het aantal colli.
Reclamaties dienen binnen 48 uur schriftelijk bij ons te worden gemeld. 

Retourzending:
Retourzendingen kunnen uitsluitend na overleg met onze afdeling verkoop binnendienst plaatsvinden. Artikelen dienen in de originele staat en verpakking geretourneerd te worden, anders kunnen wij deze niet accepteren. Kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening.
Meubilairorders worden nooit retour genomen, aangezien meubilair geen voorraadhoudend artikel is en op bestelling wordt geproduceerd.

Vrachtkosten meubilair:
De prijzen zoals vermeld, zijn inclusief levering op begane grond. Voor levering en plaatsing van meubilair op verdieping rekenen wij een meerprijs welke wij in onze offerte vermelden. Indien de klant verzuimvooraf te melden dat levering op verdieping dient plaats te vinden kan hier achteraf een meerprijs voor in rekening worden gebracht, het kan voorkomen dat levering in dit geval niet door kan gaan als er geen passende lift aanwezig is en het meubel te zwaar is om naar de verdieping te tillen. Prijzen zoals vermeld zijn inclusief levering in Nederland en op het vaste land. Voor eilanden gelden aangepaste tarieven voor transport en bezorgen. Meubilairorders kleiner dan €1.000,00 ex. btw worden verhoogd met leverkosten van €42,75 ex. btw.

Vrachtkosten overig materiaal:
Bestellingen met een waarde vanaf € 175,00 exclusief BTW worden franco geleverd. Bestellingen met een waarde onder de € 175,00 exclusief BTW worden verhoogd met € 12,50 verzendkosten exclusief BTW.

Bestellingen buiten Nederland, binnen de EU, met een waarde vanaf € 275,00 exclusief BTW worden franco geleverd. Bestellingen met een waarde onder de € 275,00 exclusief BTW worden verhoogd met € 15,00 verzendkosten exclusief BTW.

Bestellingen:
Per telefoon, webshop of persoonlijk door de verkoopadviseur.

Garantie en reparatie:
Alle artikelen worden geleverd onder volledige fabrieksgarantie van een jaar, daarna repareren wij tegen materiaalkosten, reiskosten en normaal uurtarief.

Accepteren voorwaarden:
Bij bestelling accepteert u de algemene voorwaarden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Den Hartog | sitemap | rss